Tác giả/đồng tác giả nộp bài tham dự hội thảo (Tóm tắt mở rộng) theo 2 cách:

  1. Nộp trực tuyến EasyChair tại địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=carees2019
  2. Email: carees.conf@gmail.com. Tên email ghi rõ: tên tác giả/tác giả chính và chủ đề khoa học dự kiến tham dự.

Các báo cáo sẽ được chọn trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hoặc bảng (poster) theo các chủ đề khoa học dự kiến.