BAN TỔ CHỨC

1 TS. Đỗ Tiến Dũng Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia Trưởng ban
2 PGS.TS. Phạm Việt Hòa Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đồng trưởng ban
3 TS. Phạm Đình Nguyên Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia Phó trưởng ban
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Lập Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phó trưởng ban
5 GS.TS. Trần Thanh Hải Trường Đại học Mỏ-Địa chất Thành viên
6 GS.TS. Phan Văn Tân Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội Thành viên
7 PGS.TS. Hoàng Văn Long Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Thành viên
8 PGS.TS. Trần Tuấn Anh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành viên
9 CN. Nguyễn Thị Ngọc Sương Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành viên
10 Th.S. Trương Thị Thanh Huyền Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Thành viên
11 Th.S. Lê Ngọc Bích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Thành viên
12 KS. Tô Như Huỳnh Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Thành viên
       
1  

BAN KHOA HỌC

 
  GS.TS. Phan Văn Tân Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Trưởng ban
  PGS.TS. Trần Tuấn Anh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành viên
  GS.TS. Phạm Hoàng Hải Chương trình KC09, Bộ KH&CNVN Thành viên
  PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN Thành viên
  PGS.TS. Trần Đình Lân Viện Tài nguyên và môi trường biển, Viện HLKHCNVN Thành viên
  PGS.TS. Nguyễn Văn Lập Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện HLKHCNVN Thành viên
  PGS.TS. Hoàng Văn Long Tổng Cục địa chất và khoáng sản Thành viên
  TS. Lê Huy Minh Viện Vật lý địa cầu, Viện HLKHCNVN Thành viên
  PGS.TS. Nguyễn Quang Minh Trường Đại học Mỏ-Địa chất Thành viên
  TS. Lê Thị Phương Quỳnh Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện HLKHCNVN Thành viên
  PGS.TS. Bùi Xuân Thành Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM Thành viên
  GS.TS. Phan Trọng Trịnh Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN Thành viên
       
2  

BAN BIÊN TẬP

 
  GS.TS. Trương Quang Hải Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Trưởng ban
  PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN Thành viên
  GS.TS. Phan Văn Tân Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Thành viên
       
3  

BAN THƯ KÝ

 
  PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện HLKHCNVN Trưởng ban
  CN. Tô Như Huỳnh Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Thành viên
  ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện HLKHCNVN Thành viên
  ThS. Võ Thị Hồng Quyên Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện HLKHCNVN Thành viên