Thông tin đang cập nhật.

Các mốc thời gian quan trọng:

  • Ngày 20/06/2019: Thông báo số 1.
  • Ngày 20/09/2019: Hạn chót nhận bài tham dự hội thảo. Thời gian được kéo dài đến ngày 01/10/2019.
  • Ngày 14/10/2019: Thông báo số 2.  Thông báo chấp nhận bài tham dự.
  • Ngày 08/11/2019: Thông báo số 3. Hoàn thành chương trình và gửi thư mời tham dự.
  • Ngày 29/11/2019: Hội thảo
  • Ngày 30/11/2019: Thực địa