Thông báo

Về công bố các kết quả khoa học trên chuyên san Các Khoa học Trái đất và Môi trường của Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội dự kiến sẽ xuất bản một số thuộc chuyên san Các Khoa học Trái đất và Môi trường để đăng tải các bài báo giới thiệu các kết quả khoa học quan trọng đã được trình bày tại Hội nghị CAREES 2019. Ban Khoa học và Ban Biên tập của CAREES 2019 đã lựa chọn các báo cáo có chất lượng tại Hôi nghị và thông báo đến các tác giả mời hoàn thiện và gửi bài đăng trên chuyên san. Vậy đề nghị các tác giả của các bài đã được lựa chọn gửi bài đăng về địa chỉ:

Bài viết toàn văn của các tác giả sẽ được Tạp chí đánh giá, lựa chọn theo quy định.

Ban Khoa học và Ban Biên tập CAREES 2019.