1. Hình thức trình bày chung:

 • Tóm tắt mở rộng được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12).
 • Độ dài không quá 4 trang A4, bao gồm bản đồ, hình ảnh và bảng.
 • Cách dòng đơn, cách đoạn 6 pt.
 • Canh lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2 cm.
 • Có đánh số thứ tự trang (đặt dưới, giữa trang, cỡ 11 pt).
 • Các công thức Toán học dùng MathType.
 • Hình vẽ rõ ràng và có đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

2. Mẫu tham khảo tóm tắt mở rộng:

 

TIÊU ĐỀ TÓM TẮT MỞ RỘNG

(Tiếng Việt, Time new roman, cỡ chữ 14, in hoa, đậm, canh giữa trang)

Tên tác giả 1, tên tác giả 2

1 Nơi làm việc, email tác giả chính

2 Nơi làm việc, email

(Tiếng Việt, cỡ chữ 12, tên tác giả đậm, nơi làm việc in nghiêng, email chữ thường)

TÓM TẮT

(Tiếng Việt, cỡ chữ 12, không quá 200 từ, time new roman)

Từ khóa: (3 – 5 từ)

 1. GIỚI THIỆU

(time new roman, cỡ chữ 12)

 1. PHƯƠNG PHÁP

Trình bày các phương pháp được sử dụng, có thể thêm các mục phụ khi cần thiết. Cách trình bày như sau:

2.1. Phương pháp 1

2.1.1. Phương pháp 1.1

2.1.2. Phương pháp 1.2

2.2. Phương pháp 2

 1. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.

3.2.

 1. KẾT LUẬN

Kết luận nghiên cứu, các vấn đề quan trọng tìm ra cũng như các nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Không quá 10 tài liệu)

Mẫu tham khảo:

[1] Nguyễn Thị Mộng Lan, Nguyễn Hoàng Nguyên, Huỳnh Mai Lý, Lê Hữu Tuấn, Võ Thị Hồng Quyên, 2019. Tác động của công trình đến thay đổi đường bờ biển tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 19(1), 31-40

[2] Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Mộng Lan, Tạ Thị Kim Oanh, 2012. Đặc điểm môi trường trầm tích ven biển và thay đổi đường bờ tỉnh Trà Vinh, đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 34(3), 350–358.

EXTENDED ABSTRACT HEADLINE

(Tiếng Anh, Time new roman, cỡ chữ 14, in hoa, đậm, canh giữa trang)

Tên tác giả 1, tên tác giả 2

1 Nơi làm việc, email tác giả chính

2 Nơi làm việc, email

(Tiếng Anh, cỡ chữ 12, tên tác giả đậm, nơi làm việc in nghiêng, email viết thường)

ABSTRACT

(Tiếng Anh, cỡ chữ 12, không quá 200 từ, time new roman)

Key words: (3 – 5 từ)