THÔNG BÁO SỐ 3 – CAREES 2019

THÔNG BÁO SỐ 3 – CAREES 2019

Chương trình Hội thảo đã xác định, các tác giả xác nhận đến tham dự Hội thảo được bố trí trong danh sách báo cáo thuyết trình hoặc báo cáo bảng ở 5 tiểu ban (Chương trình hội thảo đính kèm). Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời các tác giả đến tham dự hội thảo.
– Mỗi báo cáo thuyết trình được trình bày khoảng 20 phút (cả thời gian trao đổi) bằng Powerpoint.
– Báo cáo bảng trình bày trên khổ A0 (mẫu kèm theo), ghi rõ “mã số bảng” ở phía trên, góc phải của bảng.  Các tác giả vui lòng đặt tên file có tên: “Mã số bảng – carees 2019”. Mã số bảng sẽ theo danh sách trong Chương trình hội thảo đính kèm. Tác giả gửi file đến Ban Tổ chức trước 4:30 pm ngày 21/11/2019, Ban Tổ chức sẽ in và treo ở Hội thảo.

Ví dụ: Báo cáo bảng “Xây dựng mô hình địa chất 3D vỉa BII.1.10, tầng Miocen giữa, mỏ MT Nam, bồn trũng Cửu Long” của các tác giả Nguyễn Minh Tài, Bùi Thị Luận, Liêu Kim Phượng thuộc tiểu ban 1 Chuyên ngành Biển Đông sẽ có mã số bảng là B1-1. Các tác giả khi gửi file về cho Ban Tổ chức vui lòng đặt tên file: “B1-1 – carees 2019”, đồng thời ghi “B1-1” ở phía trên, góc phải của bảng trình bày.

– Các Anh chị đăng ký tham gia thực địa ngày 30/11/2019 (1 ngày, đi về trong ngày) tại Cần Giờ, đóng phí trước 4:30 pm ngày 21/11/2019.
+ Phí 800.000 đ/ người;
+ Thông tin đóng phí:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Sương;
Số tài khoản: 010.182.440.7
Tại Ngân hàng TMCP Đông Á- CN Quận 10.

Thông tin chuyển khoản ghi rõ: Họ và tên – số điện thoại di động – CAREES 2019

Mẫu poster tham khảo:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 29/11/2019