THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÀI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO CAREES 2019 TRÊN TẠP CHÍ QUỐC GIA UY TÍN

Ban tổ chức Hội thảo CAREES 2019 trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã quan tâm và gửi báo cáo khoa học tham dự hội thảo.

Trên cơ sở Tóm tắt mở rộng và báo cáo trình bày tại Hội thảo ngày 29/11/2019, Ban tổ chức sẽ chọn và mời các báo cáo có chất lượng tốt để công bố trên số đặc biệt Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san Các khoa học Trái đất và Môi trường (VNU Journal of Science: Earth and Environment Sciences).

Ban Tổ chức sẽ thông báo các bài được tuyển chọn trước ngày 15/12/2019 và rất mong sự cộng tác của các tác giả.