CHÀO MỪNG ĐẾN CAREES 2019

HỘI THẢO CAREES 2019 

Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường 

Hội thảo CAREES 2019 được đồng tổ chức bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Địa Lý tài nguyên TP. Hồ Chí minh – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 29-30 tháng 11 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.